ගාල්ල වරාය සංචාරක වරායක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නවා
සංවර්ධන පුවත් / 2022-September-20
ගාල්ල වරාය සංචාරක වැඩිදුර
ටග් යාත‍්‍රා බලඇණියේ කාර්යක්‍ෂමතාව වැඩිකිරීමට පියවර
සංවර්ධන පුවත් / 2022-September-14
වරායේ නාවික යාත‍්& වැඩිදුර
වරාය වඩු කර්මාන්ත ශාලාව පුහුණු කාර්මික පාසලක් බවට...
සංවර්ධන පුවත් / 2022-September-08
වරාය වඩු කර්මාන්ත වැඩිදුර
“රන් මාවත” (GOLD ROUTE) විශේෂ මගී ප්‍රවේශය විවෘත කෙරේ.
සංවර්ධන පුවත් / 2022-August-26
“රන් මාවත” (GOLD ROUTE) වි වැඩිදුර
නෞකා වලින් පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයින්ට වරාය තුළ විශේෂ පහසුකම්
සංවර්ධන පුවත් / 2022-August-23
ගුවනින් මෙන්ම නෞකා වැඩිදුර
වරායේ ඇති ගොඩ ගැසී ඇති බහාළුම් කඩිනමින් ඉවත් කරන්න, ඇමති වරායට උපදෙස් දෙයි
සංවර්ධන පුවත් / 2022-August-12
රේගු පරීක්ෂණ හේතුව වැඩිදුර

ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් සහ නැව් පිළිබඳ වීඩියෝ දර්ශන මෙහි ඇතුළත් වේ.
අමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තර මෙහි ඇතුළත් වේ.

Last Updated on Monday, 3 October, 2022