ගරු අමාත්‍යවරයා විසින් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සිදුකළ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාව
සංවර්ධන පුවත් / 2022-August-05
සිවිල් ගුවන් සේවා&nb වැඩිදුර
ගරු අමාත්‍යවරයා කටුනායක ජ්‍යාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ සිදුකළ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාව
සංවර්ධන පුවත් / 2022-August-04
කටුනායක ජ්‍යාත්‍ වැඩිදුර
ගරු අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සිදුකළ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාව
සංවර්ධන පුවත් / 2022-August-04
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධ වැඩිදුර
කොළඹ ජ්‍යාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තයේ (CICT) විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාව
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-18
කොළඹ ජ්‍යාත්‍යන් වැඩිදුර
ජර්මානු රජයේ විශේෂ රාජ්‍යත්‍රාන්ත්‍රික නියෝජිතයෙකු අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුනු අවස්ථාව.
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-18
ජර්මානු රජයේ විශේෂ වැඩිදුර
ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මැතිතුමන් අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුනු අවස්ථාව.
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-18
ජපාන තානාපති අකිරා වැඩිදුර

ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් සහ නැව් පිළිබඳ වීඩියෝ දර්ශන මෙහි ඇතුළත් වේ.
අමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තර මෙහි ඇතුළත් වේ.

Last Updated on Wednesday, 10 August, 2022