ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පැතිකඩගරු.‍ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමා

 අමාත්‍යාංශය        : වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය