ගරු අමාත්‍යවරයාගේ පැතිකඩගරු. රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා

 අමාත්‍යාංශය        : වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය
 ලිපිනය               : නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ 01.
 දුරකථන අංක      : 0112-435161
 ෆැක්ස්                : 011-2439375