ගරු අමාත්‍යවරයාගේ පැතිකඩ    නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා   ( ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ  නීතීඥ )

 අමාත්‍යාංශය        : වරාය, නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය 
 ලිපිනය               : නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ 01.
 දුරකථන අංක      : 0112-435161
 ෆැක්ස්                : 011-2439375