ගරු අමාත්‍යවරයාගේ පැතිකඩගරු. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා

 අමාත්‍යාංශය        : වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය
 ලිපිනය               : නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ 01.
 දුරකථන අංක      :  0112-435161
 ෆැක්ස්                : 011-2439375  

 

          ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

 

 

          ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලීය දුරකථන අංක

නම 

තනතුර 

කාර්යාලය       

ෆැක්ස්

අභ්‍යන්තර   

  ගරු. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා

 ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය 

0112-435161

0112-439375

223

  ආර්.එම්.ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතා

 අමාත්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

0112-438344

  

215

  කේ.එම්.එම්.ෂාකීර් මහතා

 අමාත්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම්