ලේකම් - වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශයඑම්.එම්.පී.කේ.මායාදුන්නෙ

           වරාය සහ නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය               - නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ.

දුරකථන අංක     - 011-320252 / 011-2435134 (240 / 201)