ලේකම් - වරාය, නාවික හා ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය    කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර

    වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

    ලිපිනය              - නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ 01.

    දුරකථන අංක     - 011-2320252

    ෆැක්ස්               - 011-2435134