ලේකම් - වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය    යූ.ඩී.සී. ජයලාල්

    වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය

    ලිපිනය              - නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ 01.

    දුරකථන අංක     - 011-2320252

    ෆැක්ස්               - 011-2435134