වරාය හා නාවික අමාත්‍ය ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ උපදෙස් හා මග පෙන්වීම අනුව මෙම අමාත්‍යංශය හා ඒ යටතේ පවතින ආයතනයන් වන ශ්‍රී ලංකා  වරාය අධිකාරිය, ලංකා නැව් සංස්ථාව හා වෙළඳ හා නාවික ලේකම් කාර්යාලය යන ආයතනයන්ගේ නාමයන්  භාවිතා කර සිදුකරනු ලබන මූල්‍ය සහ විවිධ වංචා සහගත සිදුවීම් වලක්වා ගැනීමේ අරමුණින් එවැනි කාරණා සම්බන්ධව තොරතුරු ලබාදීම සඳහා පහත  දුරකථන අංකය හා සම්බන
ව�?ඩිදුර පුවත් >>
තිරසාර සංවර්ධන උපාය මාර්ග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ මහපොල වරාය හා සමුද්‍රීය ඇකඩමියේ දී 2016.07.02 දින පැවැත්විණි.
ව�?ඩිදුර පුවත් >>