අපගේ කාර්යාල 

  අංශය ප්‍රධානීත්වය
 1. ලේකම් ලේකම්
 2.  පාලන අංශය අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන සහ මුදල්)
3. සංවර්ධන අංශය අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
4. ගුවන් සේවා අංශය අතිරේක ලේකම් (ගුවන් සේවා)
5. සැලසුම් අංශය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)
6.  ඉංජිනේරු අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු)
7. ප්‍රසම්පාදන අංශය අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු)
8. ගිණුම් සහ මුල්‍ය අංශය ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි
9. අභ්‍යන්තර විගණන අංශය ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

අමාත්‍යාංශ ලේකම්

නම                තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්
කේ.ඩී.එස්.රුවන්චන්ද්‍ර මහතා

 අමාත්‍යාංශ ලේකම්

011-2320252

 011-2435134

එච්.ඩී.ජයන්ත හපුතන්ත්‍රී මහතා   

 සම්බන්ධීකරණ ලේකම්                                  

  011-2431768

  011-2431768

 

 පාලන අංශය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්
එච්.එම්.එල්.එස්.හේරත් මිය                 අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)                   

011-2431656

  011-2542689
 ඩී.එන්. හෙට්ටිආරච්චි මිය  

 ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

 011-2323258

  011-2389598
 සී.එන්.පන්කඳුරුගම මිය

 නීතී නිලධාරි

 0112-431767

  

 කේ.පී.එස්.ආර්. දයාරත්න මහතා

 පරිපාලන නිලධාරි  0112-388779  0112-388779

 

 සැලසුම් සහ සංවර්ධන අංශය 

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්
 ඊ.එම්.එස්.බී. ජයසුන්දර මහතා

 අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)                  

 011-2395119

 011-2322648
 එච්.ආර්. සිරිනාම මිය

 අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

 011-2542684  011- 2542684

 ආර්.පී.හෙට්ටිආරච්චි මිය

 අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  011-2440152  011-2440152

 එච්.ඒ.ආර්.පී. ප්‍රනාන්දු මෙනවිය

 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  011-2431781  
 කේ. එම්. එච්. නිලක්ෂි  මිය

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

 011-2542687  

 

 ගිණුම් අංශය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්

 ඩබ්.එස්.පුෂ්පරානි මිය

 ප්‍රධාන ගිණුම් නිලධාරී

 011-2421402

 011-2387679

 එම්.ඩී.පී. තිලක්සිරි මහතා

 ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි  011-2542554  

 එච්.එම්.ඩී.ඩී. හඳපාන්ගොඩ මිය

 ගණකාධිකාරි  0112-431788  

 

 අභ්‍යන්තර විගණක අංශය

  නම   තනතුර    දුරකථන අංකය ෆැක්ස්

 එච්.ඒ.අයි. පෙරේරා මිය

 ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක  0112-320667  0112-320667
ගුවන්සේවා අංශය
  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්
 

 අතිරේක ලේකම්                   

 011-2333172

011-2337627
ඉංජිනේරු දේවිකා අබේසූරිය මිය
  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්(ඉංජිනේරු)

 011-2337626

 
  එම්.එම්.එන්.සෝමතිලක මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ගුවන්සේවා)

     
එච්.ජී අනුරාධා මිය

 අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)

   

 එල්.ජේ.එම්. ගීතාංජලී මෙනවිය

 ගණකාධිකාරී  011-2431103