අපගේ කාර්යාල අමාත්‍යාංශ ලේකම්

නම                තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්   වරාය දිගුව   අභ්‍යන්තර
 යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා      අමාත්‍යාංශ ලේකම්

011-2320252

 011-2435134   205

 ඩබ්. නාලක ජයසිංහ මහතා   

 සම්බන්ධීකරණ ලේකම්                                  

  011-2431768

  011-2431768

 

 232

 

 පාලන අංශය - අතිරේක ලේකම් කාර්යාලය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්   වරාය දිගුව   අභ්‍යන්තර
 එච්.එම්.එල්.එස්.හේරත් මිය                 අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)                   

011-2431656

  011-2542689 2782 214

 

 පාලන අංශය - කාර්ය මණ්ඩලය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්   වරාය දිගුව   අභ්‍යන්තර
 ඩී.එන්. හෙට්ටිආරච්චි මිය  

 ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

 011-2323258

  011-2389598 2643 212
 ඩබ්ලිව්.ඒ.කේ.එන්.වික්‍රමාරච්චි මිය  සහකාර ලේකම්

 011-2432249

    216
 සී.එන්.පන්කඳුරුගම මිය

 නීතී නිලධාරි

 0112-431767

  

 

202

 පී.ඩී.ආර්. විජයරත්න මිය

 පරිපාලන නිලධාරි  0112-388779  0112-388779   237

 ඩබ්.එම්.ඊ.එල්. ජයවර්ධන මිය

 ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි  011-2435145     211 

 

 සැලසුම් සහ සංවර්ධන අංශය 

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්   වරාය දිගුව   අභ්‍යන්තර
 කේ.එන්. කුමාරි සෝමරත්න මෙනෙවිය

 අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)                  

 011-2395119

 011-2322648 3786 236
 එච්.ආර්. සිරිනාම මිය

 අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

 011-2542684  011- 2542684   229

 ආර්.පී.හෙට්ටිආරච්චි මිය

 අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  011-2440152  011-2440152   245

 ඩබ්ලිව්.කේ.කේ.ජිනසේන මිය

 අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)  0112-380278     226

 බී.එම්.ආර්.පී. බණ්ඩාරනායක මෙනවිය

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  011-2431781     233
 කේ. එස්. එන්. විජේරත්න මහතා

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

 011-2542687     234

 

 ගිණුම් අංශය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්   වරාය දිගුව  අභ්‍යන්තර

 ඩබ්.එස්.පුෂ්පරානි මිය

 ප්‍රධාන ගිණුම් නිලධාරී

 011-2421402

 011-2387679   227

 එම්.ඩී.පී. තිලක්සිරි මහතා

 ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි  011-2542554   2979 230

 අමාලි ගුණතිලක මිය

 ගණකාධිකාරි  0112-431788     218

 ඒ.ඩබ්ලිව්.ඩී. ජයන්ති මිය

 ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමනාකරණ  සේවා නිලධාරි       231

 

 අභ්‍යන්තර විගණක අංශය

  නම   තනතුර    දුරකථන අංකය ෆැක්ස් වරාය දිගුව අභ්‍යන්තර

 එස්.හර්මන් ප්‍රනාන්දු මහතා

 ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක  0112-320667  0112-320667    241