ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයඅමාත්‍යාංශය        - වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය - අමාත්‍ය කාර්යාලය

ලිපිනය               - නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ.

දුරකථන අංක      - 011-2439352 / 011-2435161 (200 / 225)  (3505 / 3504)

 

 නම 

 තනතුර 

 කාර්යාලය       

  අභ්‍යන්තර   

  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 

 ගරු වරාය, නාවික සහ ගුවන්සේවා අමාත්‍ය 

  011-2435161 

  223

 විශාකා විජේනායක

 පෞද්ගලික ලේකම්

  011-2394724

  214

  ඒ.ඩී.ද.එස්. ඉන්ද්‍රසේකර

 උපදේශක

  011-2436272

   226

  එච්. අනුර අතුකෝරළ

  සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

  011-2439353

  215

 අජිත් හික්කඩුව ලියනගේ

  සම්බන්ධීකරණ ලේකම්   055-2229892  -

 විරාජ් අබේසිංහ

 මාධ්‍ය ලේකම්

  011-2320616

  203

 ඉංජි. එම්.ඒ.පී. හේමචන්ද්‍ර

 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී

  011-2320604

  246

 ජී.ඒ.ආර්.බී. පෙරේරා

 පෞද්ගලික සහකාර   011-2435161   204

 අමාත්‍ය කාර්යාල මණ්ඩලය

                                           

  217

 සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව

 

  238