තොරතුරු නිලධාරින්  පත් කරන ලද නිලධාරියාගේ තොරතුරු

නම - කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා

තනතුර - වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

දුරකථන අංකය - 011-2431789

ෆැක්ස් අංකය - 0112435134

විද්‍යුත් තැපෑල - secretary@portmin.gov.lk

 නම  තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
 එච්.එම්.එල්.එස්.හේරත් මිය    අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්) 011-2431656 011-2542689
 එම්.එම්.එන්. සෝමතිලක  ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ගුවන්සේවා) 011-2337629  
 එම්.ඩී.පී. තිලක්සිරි මහතා ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි 011-2542554  
 කේ. එම්. එච්. නිලක්ෂි මිය  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 011-2542687