තොරතුරු නිලධාරින් නම  තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්   අභ්‍යන්තර
 එච්.එම්.එල්.එස්.හේරත් මිය    අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්) 011-2431656 011-2542689 214
 එම්.ඩී.පී. තිලක්සිරි මහතා ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි 011-2542554   230
 කේ. එස්. එන්. විජේරත්න මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 011-2542687   234