අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධතා තොරතුරුඅමාත්‍යාංශ්‍ය   - වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
ලිපිනය     - අංක 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ 01
දුරකථන අංක   - 011-2439352/011-2435161 (200/225)  (3505/3504)
ඊ-මේල්  - secretary@portmin.gov.lk