අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන්           1. අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට නතුවන ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සමායෝජනය කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම.

           2. වරාය හා නාවුක කටයුතු වලට අදාල සේවාලාභීන්ට වඩාත් හොඳ සේවාවන් සැලසීම සඳහා නව මෙහෙයුම් නිර්නායකයන් හඳුන්වාදීම.

           3. වරාය හා නාවුක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රියාශීලී යාන්ත්‍රණයක් විධිමත්ව සැකසීම.

           4. නැව් ඒජන්තවරුන්, බහළු මධ්‍යස්ථාන මෙහෙයුම්කරුවන්, නැව් බඩු ඉදිරිපත් කරන්නන්, යාත්‍රා  හිමිකම් නොමැති පොදු ප්‍රවාහන සේවා

               සපයන්නන්, සංචාරක ඒජන්තවරුන් හා වෙනත් සේවා සපයන්නන් සඳහා වඩාත් ක්‍රියාශිලී හා ව්‍යාපාර හිතකාමී නියාමනයක් හා අධීක්ෂණයක් ඇති

               කිරීම.

           5. අමාත්‍යාංශ විෂය පථයට අයත් වන ආයතනවල කටයුතු ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන නීතිමය රාමුවක් හඳුන්වා දීම.