ලේකම් - වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය

එල්. පී. ජයම්පති මහතා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්  

+94 11 2470329

+94 11 2320252

+94 77 9851122
+94 11 2435134

mpsasec@slpa.lk 

lpjayampathy@yahoo.com