ජර්මානු රජයේ විශේෂ රාජ්‍යත්‍රාන්ත්‍රික නියෝජිතයෙකු අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුනු අවස්ථාව.

ජර්මානු රජයේ විශේෂ රාජ්‍යත්‍රාන්ත්‍රික නියෝජිතයෙකු අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුනු අවස්ථාව.