අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාර්යාලය - වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශයName Designation Telephone    Mobile Fax E-mail
එල්. පී. ජයම්පති මහතා  අමාත්‍යාංශ ලේකම්

 +94 11 2470329

 +94 11 2320252

 +94 77 9851122  +94 11 2435134 

 mpsasec@slpa.lk 

 lpjayampathy@yahoo.com 

නාලක ජයසිංහ මහතා

 සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 

 +94 11 2431768  +94  71 2400347   +94 11 2431768  wnjaya@gmail.com

ඩබ්.ඒ.ප්‍රියංකා විජේසූරිය මහත්මිය 

 පෞද්ගලික සහකාර +94 11 2320252