අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාර්යාලය - වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශයName Designation Telephone    Mobile Fax E-mail
එම්.එම්.පී.කේ.මායාදුන්නේ මහතා  අමාත්‍යාංශ ලේකම්

 +94 11 2470329

 +94 11 2320252

   +94 11 2435134 

 secretary@portmin.gov.lk

  

පත් කිරීමට නියමිතය

 සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 

 +94 11 2431768  +94  71 2400347   +94 11 2431768  

පත් කිරීමට නියමිතය

 පෞද්ගලික සහකාර +94 11 2320252