ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයඅමාත්‍යාංශය        - වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය - අමාත්‍ය කාර්යාලය

ලිපිනය               - නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ.

දුරකථන අංක      - 011-2439352 / 011-2435161 (200 / 225)  (3505 / 3504)

 

 නම 

 තනතුර 

 කාර්යාලය       

 ෆැක්ස්

  අභ්‍යන්තර   

  ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා

 ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය 

  011-2435161 

  011-2439375  

  223

  නුවංගි මෙනවිය   

 සම්බන්ධීකරණය

  011-2435161

  011-2431104

  204

  ෂොන් සමරසිංහ මහතා

 පෞද්ගලික ලේකම්

  011-2436272

  011-2431174

   242

  එස්. පි. හිදැල්ල ආරච්චි මහතා    

  සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

   011-2431789

  011-2431174

  202

 ඩබ්.සි.කේ. පෙරේරා මහතා

  සම්බන්ධීකරණ ලේකම්   011-2431767   011-2394724   206

  රජිව් සංජිව මහතා

 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී

  011-2439353

  011-2478949

  226

  ඩබ්.ඒ. සරත් ලාල් කුමාර මහතා

 මාධ්‍ය ලේකම්

  011-2380278

  011-2436272

  209

  නිශාන් මුතුකිෂ්ණ මහතා

  උපදේශක   011-2470330   0112470330   218

  කේ. සම්පත් කුඹළාතර

  සහකාර ලේකම්   011-2438344   011-2431174   246

 අමාත්‍ය කාර්යාල මණ්ඩලය

                                           

  232

 සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව

 

  238