ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පැතිකඩගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමා

 

 රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය        : ගුදම් පහසුකම්, බහාලුම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් සහ බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
 ලිපිනය                       : නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ 01.
 දුරකථන අංක              : 011-2320610
 ෆැක්ස්                        : 011-2320662