ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලයඅමාත්‍යාංශය        - වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය - නියෝජ්‍ය ආමාත්‍ය කාර්යාලය

ලිපිනය               - 

දුරකථන අංක      - 

 

  නම   

  තනතුර

   කාර්යාලය   

  ෆැක්ස්            

   අභ්‍යන්තර   

 ගරු නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මැතිතුමා               

  ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

  011-2483785 

  011-2320662

 

 කේ. එම්. ඒ ගොඩවත්ත මහතා 

  පෞද්ගලික ලේකම් 

  011-2320661

  011-2320662

 

  ජනක් ප්‍රියන්ත ඉලේසිංහ මහතා

  සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

  011-2320664

  011-2320662

 

  නීතිඥ කපිල අසංග සුමනසේකර මහතා

 සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

 

 

 

  චන්දන නිශාන්ත මායාදුන්නේ මහතා

  මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී  

 

 

 

  කෝකිලා නිලසි කොඩවත්ත මහත්මිය

  මාධ්‍ය ලේකම්

  011-2320663

  011-2320662