ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලයඅමාත්‍යාංශය        - වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය - රාජ්‍ය ආමාත්‍ය කාර්යාලය

ලිපිනය               - 

දුරකථන අංක      - 

 

  නම   

  තනතුර

   කාර්යාලය   

  ෆැක්ස්            

   අභ්‍යන්තර   

   ගරු කනක හේරත්        

  ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

  011-2483785 

  011-2320662

 

 

  පෞද්ගලික ලේකම් 

  011-2320661

  011-2320662

 

 

  සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

  011-2320664

  011-2320662

 

  

 සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

 

 

 

 

  මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී  

 

 

 

  

  මාධ්‍ය ලේකම්

  011-2320663

  011-2320662