2018 අය-වැය වරාය හා නාවික අමාත්‍යංශ වැය ශීර්ෂයේ දී අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා කළ කතාව.