වරාය හා නාවික අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ (06) පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින්..