රාජ්‍ය අංශය සඳහා හොඳම වාර් ෂික වාර් තා සහ ගිණුම් සම්මාන - 2020

වරාය, නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය, CA ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ අංශය වන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය මූල්‍ය ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමය (APFASL) විසින් 2022 දෙසැම්බර් 02 වන දින රාජ්‍ය අංශය සඳහා හොඳම වාර් ෂික වාර් තා සහ ගිණුම් සම්මාන සඳහා රිදී සම්මානයක් - 2020 දිනා ගන්නා ලදී (රාජ්‍ය අංශය - අමාත්‍යාංශ කාණ්ඩය).