වරාය හා නාවික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා අද දින (10) වරාය ක්ෂේත්‍රයේ නියෝජිත ආයතන නිළධාරීන් හා නැව් බඩු මුදාහරින්නන් සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වී ය.

වරාය හා නාවික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා අද දින (10) වරාය ක්ෂේත්‍රයේ නියෝජිත ආයතන නිළධාරීන් හා නැව් බඩු මුදාහරින්නන් සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වී ය.