ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මැතිතුමන් අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුනු අවස්ථාව.

ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මැතිතුමන් අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුනු අවස්ථාව.