ඕස්ට්‍රේලියානු මහකොමසාරිස් පෙනී බ්‍රැඩ්ෆීල්ඩ් මැතිතුමන් අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුණු අවස්ථාව.

ඕස්ට්‍රේලියානු මහකොමසාරිස් පෙනී බ්‍රැඩ්ෆීල්ඩ් මැතිතුමන් අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුණු අවස්ථාව.