ලංකා නැව් නියෝජිතයින්ගේ සංගමය (CASA) - 54 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම