ගරු අමාත්‍යවරයාගේ කටුනායක ජ්‍යාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාව