ලේකම් - වරාය හා නාවික සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 

අමාත්‍යාංශ ලේකම්  

+94 11 2470329

+94 11 2320252

 
 

mpsasec@slpa.lk