ශ්‍රී ලංකා වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් තුමන් ලෙස අභිනවයෙන් පත්වූ යූ.ඩී.සී.ජයලාල් මැතිතුමන් තම අමාත්‍යංශ නිළධාරීන් සමඟ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබිණි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් තුමන් ලෙස අභිනවයෙන් පත්වූ යූ.ඩී.සී.ජයලාල් මැතිතුමන් තම අමාත්‍යංශ නිළධාරීන් සමඟ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබිණි.