තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
නම් කළ නිළධාරියා වෙත යවන අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය